Opusti se

Teme koje će vam pomoći da se opustite

osiguranje od autoodgovornosti

Osiguranje motornih vozila može biti definisano na različite načine i oblikovano u nekoliko odvojenih usluga. Na taj način, osiguranje od autoodgovornosti predstavlja obavezu koja se definiše za svako vozilo i glasi direktno na njega, a ne na vlasnika, što je rezulisano zakonskom regulativom i mora se obezbediti bar jednom godišnje.

Osiguranje od autoodgovornosti rezultira dobijanjem polise u skladu sa dejstvom zakona i propisa u domenu regulisanja bezbednosti u saobraćaju, ne može se odložiti niti dobrovoljno „preskočiti“. Radi se o vrsti usluga koju vrše iskusne kompanije u skladu sa definisanim pravilima i zakonskim okvirom, prepoznajući krivicu u nezgodi i štiteći druge učesnike u saobraćaju, treća lica i sve one kojima je pričinjena materijalna ili druga šteta.

Pravila u kojima važi osiguranje od autoodgovornosti za sva vozila

Usluge kao što je osiguranje od autoodgovornosti često se kombinuju sa kasko varijantom, za maksimum pokrića rizika u saobraćaju. Za razliku od kasko usluga koje se ugovaraju na dobrovoljnoj osnovi, osiguranje od autoodgovornosti je zakonska obaveza i glasi na vozilo, bez obzira ko se nalazi za volanom u određenim situacijama. Prilikom registracije vozila mora se kupiti polisa za osiguranje od autoodgovornosti, kao i prilikom promene vlasništva, bez obzira da li je prošao period važenja od maksimalnih godinu dana.

Uglavnom se osiguranje od autoodgovornosti uplaćuje jednokratno i dokazuje instrumentom za plaćanje, ali prema potrebi je moguće realizovati otplatu u ratama. Zakonska obaveza kupovine polise štiti druge učesnike u saobraćaju i treća lica, koja su oštećena usled nezgode prouzrokovane uticajem vozila na koje glasi autoodgovornost. Tačnije, u slučaju nezgode za koju je odgovorno osigurano vozilo, nastali troškovi nadoknađuju se oštećenim licima i njihovim vozilima, a ne na sopstvenom vozilu. Svakako, to je način da se pokriju troškovi koji bi se bez osiguranja plaćali samostalno, bez premije i sume.

Značaj koji ima osiguranje od autoodgovornosti u dobu svakodnevnog kretanja

Kada se ugovara osiguranje od autoodgovornosti važno je isplatiti određenu premiju, koja se definiše u zavisnosti od generacije vozila, vrste, snage i drugih karakteristika. Zbog toga, na različitom nivou može biti premija za osiguranje od autoodgovornosti čak i na identičnim vozilima, što određuje direktno kompanija. Ugovorna obaveza i prava važe do godinu dana, glase na vozilo, ne na vlasnika, što znači da autoodgovornost ima puno dejstvo važenja čak i kada se za volanom nalazi bilo koja druga osoba u trenutku nezgode.

Štiteći druge učesnike u saobraćaju, a ne sopstveno vozilo, osiguranje od autoodgovornosti često se dopunjuje kasko uslugama, kojima se nadoknađuju troškovi bez prepoznavanja pravila krivice. Teretna i putnička vozila moraju biti osigurana uz autoodgovornost kako bi mogla biti deo regularnog saobraćaja, što se može lako prekontrolisati postojanjem polise i takozvanog Evropskog lista prilikom nezgode.

Osiguranje od autoodgovornosti ugovara se za sva putnička i teretna motorna vozila i zasniva se na dobijanju polise nakon uplate definisane premije osiguranja. Ima rok važenja najduže od jedne do druge registracije vozila, a obavezno se kupuje nova prilikom prenosa prava vlasništva, glasi svaki put na vozilo. Autoodgovornost štiti druge učesnike u saobraćaju, ne sopstveno vozilo, i nadoknađuje štetu isključivo nedužnim licima.